STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Zalecenia i wytyczne

Coraz więcej osób dostrzega ważną rolę działań profilaktycznych dla zdrowia człowieka. Wzrasta liczba tego typu działań realizowanych przez gminy, powiaty i województwa. Pracodawcy coraz częściej zapewniają swoim pracownikom dostęp do badań przesiewowych i zachęcają do prowadzenia zdrowego trybu życia. Nawet idąc ulicą, nie trudno zauważyć ogłoszenia zachęcające do korzystania z bezpłatnych badań organizowanych np. przez firmy medyczne, apteki itp. Jednak w bogatej ofercie działań profilaktycznych, tylko część spełnia kryteria, którymi powinien charakteryzować się program.
 

Definicje – czym się różni program zdrowotny od programu polityki zdrowotnej

Program polityki zdrowotnej - zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez ministra albo jednostkę samorządu terytorialnego.

Program zdrowotny - zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

W tym dziale chcemy przedstawić informacje dla osób planujących opracowanie programów profilaktycznych, które chcą się dowiedzieć jak poprawnie napisać program, czy jakie badania przesiewowe zastosować, aby miały one udowodnioną przydatność dla wykrycia danej choroby (przeczytaj tekst Kodeks Walki z Rakiem).

Chcemy jednak również, aby zamieszczone tu informacje były przydatne dla wszystkich osób, dla których zachowanie dobrego zdrowia jest bardzo ważne, a tym samym poszukują wskazówek na temat zdrowego stylu życia (polecamy tekst Kodeks Walki z Rakiem) .
 

ZALECENIA I WYTYCZNE W ODNIESIENIU DO PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ

W świetle obowiązujących przepisów prawa jedynym podmiotem, który wydaje opinie w zakresie programów polityki zdrowotnej jest Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W celu ułatwienia tworzenia poprawnych projektów programów, Agencja przygotowała Schemat Programu Polityki Zdrowotnej (PPZ), który odpowiada idealnemu projektowi programu. Dlatego warto z niego korzystać. Ponadto na stronie internetowej AOTMiT można znaleźć inne praktyczne wskazówki dotyczące planowania, wdrażania oraz realizacji programów polityki zdrowotnej, można także zapoznać się z opiniami wydawanymi przez AOTMiT w stosunku do programów przesyłanych przez gminy, powiaty i województwa.
Dzięki temu będziemy mieć pewność, że tworzony przez nas program zawiera niezbędne elementy, a także sprawdzimy czy może podobny projekt, był przesyłany do Agencji i jaką opinię uzyskał.

Najważniejszą sprawą przy tworzeniu programu polityki zdrowotnej jest jego tematyka. Schorzenia, którym chcemy zapobiegać przy pomocy badań przesiewowych muszą stanowić znaczny problem (powodują ciężkie uszkodzenia zdrowia lub występują w populacji bardzo często). Dlatego, zgodnie z rekomendacjami AOTMiT przed wdrożeniem programu należy się upewnić, że wybrany problem zdrowotny jest w populacji docelowej rzeczywiście obecny i na tyle rozpowszechniony, że projektowane działania są uzasadnione.
Dla samorządów terytorialnych ważną sprawą powinno być również to, żeby program wpisywał się w priorytety zdrowotne przyjęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. oraz był zbieżny z celami Narodowego Programu Zdrowia.

Kodeks Walki z Rakiem

Najistotniejszym problemem zdrowia na całym świecie stają się nowotwory złośliwe. Również w Polsce są one główną przyczyną przedwczesnych zgonów osób przed 65. rokiem życia. Tymczasem jak wynika z badań w przypadku 1/3 nowotworów można zapobiec zachorowaniu na nie, 1/3 można wyleczyć przy wykryciu we wczesnym stadium, a w 1/3 przypadków można polepszyć standard życia pacjentów z rakiem. Obecnie znane są czynniki ryzyka około połowy nowotworów. Dlatego też zapobieganie zachorowaniom na tę chorobę jest tak ważne.

Z inicjatywy państw członkowskich UE już 1985 roku przyjęto program Europe Against Cancer (Europa Przeciw Nowotworom). Polska przyłączyła się do walki z nowotworami, ustanawiając w 2005 roku Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, w którym zapobieganie zachorowaniom na nowotwory zajmuje szczególne miejsce.

Europejski Kodeks Walki z Chorobami Nowotworowymi jest oficjalnie przyjętym programem ochrony zdrowia publicznego krajów Unii Europejskiej. Zawiera on zalecenia, których stosowanie może w wielu przypadkach zmniejszyć zachorowalność na nowotwory złośliwe, a także ograniczyć umieralność z ich powodu. Dlatego wszystkie osoby dbające o swoje zdrowie powinny się do niego stosować. Kodeks jest dostępny na jego oficjalnej stronie w wersji dla pacjentów, dla lekarzy, jak również w przystępnej formie komiksu dla dzieci oraz dla młodzieży i dorosłych.

Ponadto organizatorzy programów zdrowotnych znajdą tam również wytyczne na temat różnych badań przesiewowych oraz ich przydatności do wykrywania chorób nowotworowych.

 

A JEŚLI NIE PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ TO …


Inne inicjatywy obejmujące w szczególności edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społecznych, promocję zdrowia, jak również działania w obszarze aktywności fizycznej powinny być realizowane w oparciu o nową ustawę z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. Tego typu działania nie wymagają opinii AOTMiT. Ustawa o zdrowiu publicznym określa zadania z zakresu zdrowia publicznego, podmioty uczestniczące w realizacji tych zadań oraz zasady finansowania tych zadań. Zgodnie z założeniami ustawy przyjęto we wrześniu 2016 r. Narodowy Program Zdrowia, którego celem strategicznym jest wydłużenie życia, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.