STRONA ARCHIWALNA

0 online
Wielkość czcionki

Współpraca z powiatami

Nowe zasady przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2216), wydane na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003).

Zgodnie z rozporządzeniem roczną informację z zakresu zdrowia publicznego o zrealizowanych lub podjętych zadaniach gmina, powiat, samorząd województwa oraz wojewoda przekazują w postaci pisemnej lub elektronicznej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.
Art. 12 ustawy o zdrowiu publicznym mówi, iż jednostki samorządu terytorialnego przekazują właściwemu wojewodzie, do dnia 31 marca każdego roku, roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach.

Informacje, o których mowa dotyczą działań realizowanych m.in. zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • Ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.


Dokumenty do pobrania:

Osoba do kontaktu: Kinga Kuczyńska, tel. (42) 663 37 76

Your rating: None Average: 5 (3 votes)