STRONA ARCHIWALNA

1 online
Wielkość czcionki

Dokumenty strategiczne

 

 

W tym dziale zamieszczono najważniejsze krajowe i wspólnotowe dokumenty określające priorytety w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki, których realizacja ma się przyczynić do poprawy zdrowia społeczeństwa oraz redukcji nierówności w zdrowiu w kraju jak i wśród mieszkańców poszczególnych państw członkowskich UE.

DOKUMENTY KRAJOWE

Dla Polski jednym z najważniejszych dokumentów jest Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 - 2020.

W dniu 16 września 2016 roku w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone rozporządzanie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020. Jest to podstawowy dokument polityki zdrowia publicznego, który został wydany na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym. Wyznacza on cele strategiczne i operacyjne oraz najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczeństwa.

Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) jest wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu. Zgodnie z zapisami (NPZ) można ten cel osiągnąć dzięki realizacji celów operacyjnych, którymi są:

 • Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.
 • Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych i uzależnieniami behawioralnymi.
 • Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.
 • Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych
 • i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.
 • Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.
 • Poprawa zdrowia prokreacyjnego.

Wśród ważnych dokumentów ochrony zdrowia są także programy polityki zdrowotnej realizowane przez Ministerstwo Zdrowia. Poniżej ich wykaz:

 • Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce
 • Program wsparcia ambulatoryjnego leczenia zespołu stopy cukrzycowej
 • Narodowy program ochrony antybiotyków na lata 2016-2020
 • Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020
 • Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych
 • Narodowy program wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo naczyniowego POLKARD
 • Program wieloletni na lata 2011-2020 Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej
 • Program badań przesiewowych noworodków w Polsce
 • Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu – jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2014-2017
 • Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki
 • Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej
 • Narodowy program leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne
 • Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce
 • Program leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016
 • Narodowy program ochrony zdrowia psychicznego
 • Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2018

 

DOKUMENTY WSPÓLNOTOWE
 
W Unii Europejskiej
głównym instrumentem, przy pomocy którego Komisja Europejska realizuje uniją strategię zdrowia jest Trzeci program w dziedzinie zdrowia (2014-2020).  Program obejmuje cztery cele nadrzędne. Są to:

 • promocja zdrowia, profilaktyka chorób i tworzenie środowisk sprzyjających prowadzeniu zdrowego stylu życia, z uwzględnieniem zasady „zdrowie we wszystkich politykach”,
 • ochrona obywateli Unii przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi,
 • zwiększanie innowacyjności, efektywności i stabilności systemów opieki zdrowotnej,
 • ułatwianie obywatelom Unii dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej.

Więcej informacji na stronie:  http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_pl.htm

Your rating: None Average: 5 (1 vote)